Error: 28: Timeout was reached: connect() timed out! 请切换成curl模式尝试下 冠亚娱乐学院—教务处
2018年冠亚娱乐学院拟转专业名单公示
更新日期:2018-11-09

根据《乐职院普通专科学生转专业管理办法(试行)》乐职院通[2018]4号文件要求,经转专业领导小组审批,拟同意以下同学转入电子商务、工程造价等专业学习(见表1、表2),公示期为11月9日-13日。对拟转专业结果有异议者,请本人在公示期内将相关材料以书面形式报送到学院监审处,联系电话:0833-2272351。

表1 跨系转专业学生名单

学号

姓名

转入专业

学号

姓名

转入专业

201801320322

殷沁园

电子商务

201810330537

彭钰斌

临床医学

201801340122

张婉琳

电子商务

201810330224

秦略峰

临床医学

201810320121

张元霖

工程造价

201802330503

鲜林晓

临床医学

201802420212

邓敬

工商企业管理

201810330239

杨林权

临床医学

201803330220

刘心

护理

201802330308

曲别龙宇

临床医学

201801320344

刘昌明

护理

201805350124

乔燕萍

临床医学

201801340111

张大禹

护理

201804390236

杜志成

临床医学

201804380101

李欣悦

护理

201802330104

杨林峰

临床医学

201803320112

邓激超

护理

201802330315

朱思颖

临床医学

201803330239

罗玥

护理

201802330536

付睿琳

临床医学

201810330131

吴欣慧

护理

201819010224

周祥

临床医学

201801340130

雷蕊

护理

201810330137

罗尹茜

食品检测技术

201810330418

高源

护理

201801320320

王燮淼

药物制剂技术

201803320333

郑潇

护理

201803340122

张泸丹

药品经营与管理

201801320236

黄蕾

护理

201811020107

沈丽华

药学

201801310124

杨玉苹

护理

201810340102

曲文康

药学

201801320238

邹祝颖

护理

201802350124

欧武杰

医学检验技术

201804360103

王英梅

护理

201804380141

拉叶大摩

医学检验技术

201801320237

张洋

护理

201801330118

王一涵

医学检验技术

201803330215

谢佳玥

护理

201804360130

李玉琳

影视动画

201810330416

代利

护理

201804380104

罗成倩

影视动画

201803330238

王吉

护理

201805350134

纪梦玲

中药学

201803340113

陈露

护理

201804330319

胡敬惠

中药学

201810330419

范子源

护理

201805350132

岳蕊

中药学

201810310235

秦王胜

护理

201810330415

魏建容

中医学

201819010133

李敏慧

会计

201819010121

简晓燕

中医学

201805340109

李崟

康复治疗技术

201819010207

邱晓凤

中医学

201803320312

袁沁

康复治疗技术

201810340138

丁彬

中医学

201804360103

汪成鑫

康复治疗技术

201810330119

张雨霄

中医学

201803330249

徐霖

康复治疗技术

201810330404

宋彦汐

中医学

201803330237

符宇睿

康复治疗技术

201819010206

周壹

中医学

201801320242

李弘伟

康复治疗技术

501805320225

黄树勤

助产

201804380139

刘卓雨

康复治疗技术

201801340131

先见

助产

 

表2 系内转专业学生名单

学号

姓名

转入专业

学号

姓名

转入专业

201802430132

宋茜蕊

康复治疗技术

201811020314

程诗窈

护理

201802320114

唐微

康复治疗技术

201811020322

马涵雨

护理

201802410233

王艺雄

临床医学

201811020319

沈露瑶

护理

201811030216

肖萌

临床医学

201802430207

代颖

护理

201802410230

李佳芯

临床医学

201802430213

赖斯佳

护理

201802360126

徐诗文

临床医学

201811030202

张静琳

护理

201811030120

吴鹏鲲

临床医学

201802430107

王月柔

护理

201802410207

蒋宇媚南

临床医学

201811020110

刘明元

护理

201802380132

周凡丁

临床医学

201802350127

杜凤

药学

201802410247

余芳

临床医学

201802350129

王秋凤

药学

201802410304

郑佳浩

临床医学

201802370134

徐晴

药学

201802410105

许秀萍

临床医学

201802370128

汪茜

药学

201802410222

雷雪梅

临床医学

201802410113

雷欣新

医学检验技术

201802410237

陈怡

临床医学

201802360312

曾凡林

医学检验技术

201802410221

吕启琦

临床医学

201802360431

雷曼露

医学检验技术

201811030102

苟春梅

临床医学

201811020326

陈泉涌

中医学

201811030131

唐小艳

临床医学

201802390136

胥文静

中医学

201811030132

王文泰

临床医学

201802430203

毛欣溢

助产

201805340101

袁涛

旅游管理

201802360328

刘宁淮

助产

201805350230

次里次姆

旅游管理

201802360101

马兴雪

助产

 

               

                                                                                                                        教务处

                                                                                                                   2018年11月8日